• Meer weten? Bel 088 - 57 90 057

Privacybeleid

Zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens is voor Integriteit.nl vanzelfsprekend. Vertrouwelijkheid en geheimhouding maken altijd al onderdeel uit van onze dienstverlening. In onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waken wij hier ook voor.

De persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt of die wij op andere wijze hebben verkregen worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is, wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken of u hiervoor toestemming geeft.

Doeleinden en rechtsgronden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • Om de door u aan ons gegeven opdracht tot dienstverlening uit te voeren;
  • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Voor commerciële activiteiten, zoals toezenden van nieuwsbrieven, onze brochure of het (telefonisch) contact met u opnemen;
  • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website of om onze website en onze dienstverlening te analyseren en zo nodig te verbeteren.

De verwerking van uw gegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden:

  • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang;
  • Door u gegeven toestemming. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Integriteit.nl stelt. Hebt u toestemming gegeven, dan kunt u die toestemming altijd intrekken.

Bewaartermijnen en beveiliging

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doeleinden of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Wij hebben maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren kunnen wij gebruik maken van externe leveranciers. In dat geval zijn met deze leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten. De overeenkomsten zijn getoetst aan de eisen van de AVG. In de overeenkomsten is opgenomen dat uw gegevens worden beschermd en beveiligd. Wij gebruiken “cookies” om onze website zo informatief mogelijk in te richten. U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Uw rechten

U hebt het recht Integriteit.nl te verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien en te vragen of wij die willen verwijderen, corrigeren of aanvullen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Waar dat mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen omdat dit in strijd zou zijn met de wet, of wanneer dit om andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan laten wij u dit weten. U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Integriteit.nl, januari 2020.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.